គ្រួសារចាខ្វៃ

ផ្ទះលេខ 284 ផ្លូវលេខ 7 ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ