ចំការកាហ្វេឡាវ

ផ្ទះលេខ 559 ផ្លូវលេខ 6A ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ