ជីង ជីង កាហ្វេដូង & តែគុជ

ផ្ទះលេខ 172 ផ្លូវលេខ 336 សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ