ផ្ទះសំណាក់ ជំនោរ មាត់បឹង

ភូមិ 1 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង