ជូន កាហ្វេដូងគជ់

ផ្ទះលេខ 153 ផ្លូវលេខ 143 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ