ស៊ីក្លូ កាហ្វេ

ផ្លូវលេខ 430 កែងផ្លូវ 177 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ