ដេប៉ូតេលា ងី សុខណេង

ភូមិជាចធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ