ហាង ឌី អឹម

ផ្ទះលេខ 175BCE0 ផ្លូវលេខ 128 សង្កាត់មិត្ដភាព ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ