វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុក អ៊ុនប៊ុន្នី ពិនិត្យព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ

ភូមិ 5 សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង