ហ៊ែរ ស្តាយ កាត់សក់

ផ្ទះលេខ 49 ផ្លូវលេខ 95 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ