ហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា ឡេង ឡាយ

ផ្ទះលេខ 123 ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ