គីមអ៊ូ លក់ទូរស័ព្ទ

ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ