ខូលី ខូលេកហ្សិន

ផ្ទះលេខ 5B ផ្លូវលេខ 152 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ