ផ្ទះសំណាក់ លាំង​ គីម

ផ្លូវលេខ 6A ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ