វេជ្ជបណ្ឌិត លី សុខម៉េង

ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ