ភោជនីយដ្ឋានមាតុភូមិ សាខាផ្លូវលេខ 271

ផ្ទះលេខ 265 ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទួលទំពូង 2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ