ស៊ុប- សាច់អាំង មេគង្គ

សង្កាត់រកាកណ្ដាល ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ