មន្ទីរព្យាបាលជំងឺសើស្បែក ព្រីម៉ា

ផ្ទះលេខ 114 AB ផ្លូវលេខ 139 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ