ហាង រដ្ឋា ទិញ លក់ ទូរស័ព្ទ បិតស្កត់ និងកាត់តែមម៉ូតូ

ផ្លូវលេខ 8 ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល