ហាងលក់កង់ SL GROUP

ផ្ទះលេខ 144B ផ្លូវលេខ 113 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ