ពេទ្យធ្មេញ សុកហុក

ផ្ទះលេខ 180CEo ផ្លូវលេខ 107 ភូមិ 8 សង្កាត់អូរឫស្សីទី 4 ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ