សុផល ម៉ូតកាត់ដេរ

ភូមិក្រាំង សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត