ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ សុទ្ធ ចន្ទបូរមី

ភូមិលាក់រាជា ឃុំកំពង់ចក ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង