ស្រីពៅ កាហ្វេថៃដូងក្រអូប

ផ្លូវលេខ 134 សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ