ដឺ ប្រ៊េន

ផ្ទះលេខ 29 ផ្លូវលេខ 136 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 3 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ