គ្រាប់កាហ្វេ

ផ្លូវលេខ 289 សង្កាត់បឹងកក់ទី 1 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ