ធារុណ កុំព្យូទ័រ

ផ្ទះលេខ 202 ផ្លូវលេខ 143 ភូមិ 3 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ