ធី ឃេ ម៉ាត

ផ្លូវលេខ 63 ភូមិ 1 សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី 3 ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ