ហាងលក់ទូរស័ព្ទ វ៉ាន់ថា លីដា​

ផ្សារកោះធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល