វិចិត្រលក់គ្រឿងសង្ហារឹម II

ផ្ទះលេខ 24 ផ្លូវលេខ 182 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ