ឃ្លាំងលក់រថយន្ត វី អូតូ

ផ្ទះលេខ 1508 ផ្លូវលេខ 1928 ភូមិភ្នំពេញថ្មី សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ