គ្លីនិកធ្មេញ វ៉ាយអរឃីដ

ផ្ទះលេខ 206Eo ផ្លូវលេខ 143 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 3 ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ​៖ 089789426