របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2014
ទំហំឯកសារ៖ 19.20 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2013
ទំហំឯកសារ៖ 3.76 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2012
ទំហំឯកសារ៖ 23.96 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2011
ទំហំឯកសារ៖ 5.29 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ 2010
ទំហំឯកសារ៖ 5.98 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2009
ទំហំឯកសារ៖ 3.60 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2008
ទំហំឯកសារ៖ 5.66 MB
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2007
ទំហំឯកសារ៖ 4.39 MB