សេវាទូទាត់​វិក្កយបត្រ

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ឈរតម្រង់ជួរ ឬ រង់ចាំដើម្បីធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រទៀតឡើយ អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ភ្លាមៗ និងងាយស្រួលជាមួយនឹងសេវាទូទាត់វិក្កយបត្រប្រាសាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនឆូតកាត ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់។