សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ឬ និស្សិត អាចបង់ថ្លៃសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប បានដោយមិនអស់កម្រៃសេវា ងាយស្រួល លឿនរហ័ស និងសុវត្ថិភាព តាមរយៈកម្មវិធី KB PRASAC Mobile ។

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារ
ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ចំនួនប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ មិនកំណត់
ទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធី KB PRASAC Mobile មិនគិតកម្រៃសេវា

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុបដូចខាងក្រោម៖

  • សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
ទិសដៅ 

សម្គាល់៖

  • ខេប៊ីប្រាសាក់ ​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​កម្រៃ​សេវា​ ដោយ​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អតិ​ថិជន​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​លក្ខ​ខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃច្បាប់។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។