គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

ការ​ថែរក្សា​និង​គ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់​សម្រាប់​ចំ​ណាយ​ផ្សេង​ៗ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ​ឬ​ ​ក្រុម​គ្រួសារ​ក្រោយពេល​ចូលនិវត្តន៍​ ​គឺជា​ភាព​ចាំបាច់​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នា​ក់ៗ​ ​ឬ​ ​ក្រុម​គ្រួសារ​។​ ​ប្រា​សាក់​ផ្តល់​ជូន​គណនី​មូលនិធិ​សោធន​និវត្តន៍​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ ​សហគ្រាស​ ​អង្គការ​ជាតិ​ ​និង​អន្តរជាតិ​ ​ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​និង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​។​

លក្ខណៈផលិតផល

បរិយាយ លក្ខណៈផលិតផល
រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 7% (ផ្ដល់ជូនសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ)
ការគណនាការប្រាក់ ការប្រាក់ត្រូវបង្គរទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនី រៀងរាល់ចុងឆ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ពន្ធលើការប្រាក់
 • និវាសនជន 6%
 • អនិវាសនជន 14%
ទំហំទឹកប្រាក់ដាក់ដំបូង មិនតម្រូវ
ទំហំទឹកប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា 400,000 រៀល ឬ 100 ដុល្លារអាមេរិក
ការដាក់ប្រាក់ *គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍នីតិបុគ្គល

 • ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
 • ម៉ាស៊ីនឆូតកាត
 • សេវាធនាគារចល័ត
 • សាខាប្រាសាក់ (គិតកម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក ករណីស្នើសុំដាក់ប្រាក់ឆ្លងសាខា)

*គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍បុគ្គលិក

 • ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីក្រុមហ៊ុន ចូលទៅ គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍បុគ្គលិក (មិនគិតកម្រៃសេវាឆ្លងសាខា)
ការដកប្រាក់
 • គ្រប់សាខា
 • ដកបានតែនៅបញ្ជរបេឡាប៉ុណ្ណោះ
 • គិតកម្រៃតាមតម្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកចំពោះការដកឆ្លងសាខា
 • គិតកម្រៃ 0.25% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ស្នើសុំដក (អប្បបរមា 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារអាមេរិក) ករណីស្នើសុំដកប្រាក់ខុសពីលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ និងកិច្ចសន្យា
ការបិទគណនី
 • ស្នើសុំបិទបាននៅគ្រប់សាខា
 • ទទួលបានការប្រាក់ទៅតាមអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដា នៃគណនីសន្សំបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឆ្នាំចុងក្រោយ ដែលមានរយៈពេលតិចជាង 01 ឆ្នាំ ករណីស្នើសុំបិទគណនីខុសពីលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ និងកិច្ចសន្យា
ឯកសារគណនី
 • សៀវភៅគណនី៖ 12,000 រៀល ឬ 3 ដុល្លារអាមេរិក
 • ប័ណ្ណព័ត៌មានគណនី៖ មិនគិតកម្រៃ
កម្រៃសេវាគណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែ
អាយុចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកកំណត់ដោយប្រាសាក់ 60 ឆ្នាំ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
 • ស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី
 • ស្នើសុំរបាយការណ៍គណនី

សម្គាល់៖

 • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។