គណនីសន្សំ

កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល តាមរយៈ​ការសន្សំ​របស់​លោកអ្នក​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​​ជាមួយ ​ប្រាសាក់។ លោកអ្នក​អាច​ ​ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ហើយ​អ្វី​ដែល​ពិសេស​លោកអ្នក​មិន​​ចំណាយ​លើ​កម្រៃ​សេវា​បើក​គណនី និងថែរក្សាគណនីប្រចាំខែឡើយ។

អត្រាការប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ដុល្លារ បាត
អត្រាការប្រាក់គិតប្រចាំឆ្នាំ 2.00% 2.00% 2.00%

អត្រាការប្រាក់ខាងលើសម្រាប់អតិថិជនជាប្រភេទឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល លើកលែងអតិថិជនប្រភេទជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
ទឹកប្រាក់ដាក់ដំបូងពេល​បើកគណនី
 • គណនីឯកត្តជន៖ ចាប់ពី 20,000 រៀល ឬ 5 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 200 បាត
 • គណនីនីតិបុគ្គល៖ ចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 បាត
សមតុល្យតម្កល់អប្បបរមាក្នុងគណនី
 • គណនីឯកត្តជន៖ 20,000 រៀល ឬ 5 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 200 បាត
 • គណនីនីតិបុគ្គល៖ 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 បាត
ការគណនាការប្រាក់
 • ការប្រាក់​ត្រូវ​បង្គរ​ទុក​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ហើយ​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​លោកអ្នក​រៀងរាល់​ចុង​ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ពន្ធលើការប្រាក់
 • និវាសនជន 4%
 • អនិវាសនជន 14%
ឯកសារគណនី
 • ចំណាយត្រឹមតែ 3 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 12,000 រៀល ឬ 120 បាត សម្រាប់ការស្នើសុំសៀវភៅគណនីសន្សំ (បោះពុម្ពលើកដំបូង ឬ បោះពុម្ពថ្មីករណីបាត់ ឬខូច ឬប្រើអស់សន្លឹក)
ការដាក់ប្រាក់ / ការដកប្រាក់
 • នៅ​គ្រប់​សាខា​ប្រាសាក់​រៀងរាល់​ម៉ោង​បម្រើ​សេវា​អតិថិជន
សេវាកម្មបន្ថែម
 • របាយការណ៍គណនី៖ ស្នើបានគ្រប់សាខាដោយមិនគិតកម្រៃ
 • លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី ឬ លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីសម្រាប់សវនកម្ម
 • មូលប្បទានប័ត្រធនាគារ
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ
 • គណនី​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​គ្មាន​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​រយៈពេល 12 ខែ នឹង​ត្រូវ​កាត់​កម្រៃសេវា​ចំនួន 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 40 បាត ក្នុង 1 ខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការបើកគណនី

 • ជា​នីតិជន (ជនជាតិ​ខ្មែរ ឬ បរទេស) អាយុ​ចាប់ពី 16 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​
 • ការបើកគណនីឯកត្តជន៖ អតិថិជន ត្រូវ​មាន​ឯកសារ​បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ​ច្បាប់ដើម និង​មាន​សុពលភាព
 • ការបើកគណនីនីតិបុគ្គល៖ ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​ស្ថាប័ន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សាលារៀន ឬ ស្ថាប័នរដ្ឋ
 • អតិថិជន​ត្រូវ​មាន​មុខរបរ ឬ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ស្របច្បាប់ និង​មិន​ជាប់ទោស​ឧក្រិដ្ឋ ឬ បទល្មើស​ផ្សេងៗ

សម្គាល់៖

 • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។