គណនីសន្សំតាម​ផែនការ

លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ រហូតទទួលបានទំហំទឹកប្រាក់មួយសមស្របដើម្បីសម្រេចគោលដៅ ឬ ក្ដីសុបិនរបស់លោកអ្នក និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ តាមរយៈគណនីសន្សំតាមផែនការរបស់ប្រាសាក់។

អត្រាការប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ឬ ដុល្លារ ឬ បាត
រយៈពេល
អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ អត្រាការប្រាក់បន្ថែម អត្រាការប្រាក់សរុប
2 ខែ 2.00% 1.25% 3.25%
3 ខែ 2.00% 2.50% 4.50%
4 ខែ 2.00% 2.75% 4.75%
5 ខែ 2.00% 3.00% 5.00%
6 ខែ 2.00% 3.25% 5.25%
7 ខែ 2.00% 3.30% 5.30%
8 ខែ 2.00% 3.40% 5.40%
9 ខែ 2.00% 3.50% 5.50%
10 ខែ 2.00% 3.60% 5.60%
11 ខែ 2.00% 3.70% 5.70%
12 ខែ 2.00% 4.50% 6.50%
18 ខែ 2.00% 5.00% 7.00%
24 ខែ 2.00% ឆ្នាំទី 1 4.50% ឆ្នាំទី 1 6.50%
ឆ្នាំទី 2 5.50% ឆ្នាំទី 2 7.50%
36 ខែ 2.00% ឆ្នាំទី 1 4.50% ឆ្នាំទី 1 6.50%
ឆ្នាំទី 2 5.50% ឆ្នាំទី 2 7.50%
ឆ្នាំទី 3 5.50% ឆ្នាំទី 3 7.50%

លក្ខណៈផលិតផល

លក្ខណៈ បរិយាយ
ទឹកប្រាក់ដាក់ប្រចាំខែអប្បបរមា 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារ ឬ 400 បាត
រយៈពេល 2 ខែ/ 3 ខែ / 4 ខែ / 5 ខែ / 6 ខែ /7 ខែ /8 ខែ / 9 ខែ /10 ខែ /11 ខែ / 12 ខែ / 18 ខែ / 24 ខែ ឬ 36 ខែ
ពន្ធលើការប្រាក់
  • និវាសនជន 6%
  • អនិវាសនជន 14%
លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ប្រាក់ ប្រចាំខែ
ឯកសារគណនី
  • មិនគិតកម្រៃចំពោះការស្នើសុំលើកដំបូង និងពេលប្រើអស់សន្លឹកសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្របញ្ញើនិងសៀវភៅសន្សំតាមផែនការលើកដំបូង
  • កម្រៃសេវាពេលស្នើសុំថ្មីក្នុងករណីបាត់ ឬ ខូច៖ 3 ដុល្លារ ឬ12,000 រៀល ឬ 120 បាត
លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម
  • ដាក់ប្រាក់ទៅតាមចំនួនកំណត់ពេលបើកគណនី និងឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ
  • រក្សាទុកគណនីរហូតដល់កាលកំណត់
ការបិទគណនីមុនកាលកំណត់
  • អាចស្នើសុំបាននៅគ្រប់សាខា ដោយមិនគិតកម្រៃសេវា
  • ការប្រាក់ដែលទទួលបានគឺមានតែការប្រាក់គោលតែប៉ុណ្ណោះ
ការផ្ដល់ជូនបន្ថែម អតិថិជនអាចធ្វើការពិនិត្យសមតុល្យគណនីសន្សំតាមផែនការតាមសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់។

សម្គាល់ ៖

  • ប្រាសាក់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។