សេវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

ឥឡូវលោកអ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដោយងាយស្រួលតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត និង អេធីអឹម ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹមរបស់ប្រាសាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែង ទូទាំងប្រទេសនិងគ្រប់ពេលវេលា 24/7 ពី៖

  • ស៊ែលកាត (011/012/017/061/076/077/078/085/089/092/095/099)
  • ស្មាត (010, 015, 016, 069, 070, 081, 086, 087, 093, 096, 098)
  • Cootel (038)
  • QB (013/080/083/084)

ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ ចាប់ពី 1ដុល្លារ 2ដុល្លារ 5ដុល្លារ 10ដុល្លារ 20ដុល្លារ ឬ 50ដុល្លារ ដើម្បីបញ្ចូលគណនីទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ដោយពុំមានគិតថ្លៃសេវាឡើយ៕