សេវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរ ឬ រកតូបលក់កាតទូរស័ព្ទនោះទេ លោកអ្នកអាចទិញកាត ឬ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ឬ ញាតិមិត្តរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសេវាធនាគារចល័តខេប៊ីប្រាសាក់ ឬ KB PRASAC Mobile Banking ឬ KB PRASAC Internet Banking គ្រប់ទីកន្លែង និងពេលវេលា។ ឬ លោកអ្នកអាចទិញកាតទូរស័ព្ទតាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមខេប៊ីប្រាសាក់ក៏បាន។ លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពីសេវាធនាគារចល័តខេប៊ីប្រាសាក់បានដោយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះ

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ
ក្បាលលេខ 011
012
014
017
061
076
077
078
085
089
092
095
099
010
015
016
069
070
081
086
087
093
096
098
097
088
090
071
068
067
066
060
031
038
ទឹកប្រាក់ដែលអាចបញ្ចូលបាន 1 ដុល្លារ 1.25 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 2.50 ដុល្លារ
3 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ 10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ
1 ដុល្លារ 1.25 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ
2.50 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ 10 ដុល្លារ
20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ
1 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 3 ដុល្លារ
4 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ …. 20 ដុល្លារ
1 ដុល្លារ 2 ដុល្លារ 5 ដុល្លារ
10 ដុល្លារ 20 ដុល្លារ 50 ដុល្លារ
កម្រៃសេវា មិនគិតកម្រៃសេវា