ម៉ាស៊ីនឆូតកាត

ម៉ាស៊ីនឆូតកាតជាសេវាកម្មថ្មីនិងទំនើប ដែលប្រាសាក់ផ្តល់ជូនលោកអ្នកក្នុងការធ្វើប្រតិបតិ្តការសាច់ប្រាក់ ឬ ប្រតិបត្តិការធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរស័ព្ទ យ៉ាងងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ​ ប្រភេទប័ណ្ណកាតអេធីអឹម កម្រៃសេវា
វីអាយភី វីអាយភីភ្លើស វីអាយភីភ្លើសឈីប
ដាក់ប្រាក់ 1,500 ដុល្លារ ឬ សមមូលប្រាក់រៀល 1 ដុល្លារ ឬ 4,000 រៀល
*ទំហំកំណត់ក្នុង 1 ប្រតិបត្តិការគឺ
USD 500 ឬ សមមូលប្រាក់រៀល
ដកប្រាក់ (ក្នុង 1 ថ្ងៃ) 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬប័ណ្ណ ATM (ក្នុង 1 ថ្ងៃ) 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) (ក្នុង 1 ថ្ងៃ) 1,000 ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារ
ទទួលប្រាក់ផ្ទេរតាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃ
ទូទាត់វិក្កយបត្រ​ មិនកំណត់ 1,000 រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
ទិញកាតទូរស័ព្ទ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃ
ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃ
ផ្លាស់ប្តូរលេខកូដសម្ងាត់ មិនកំណត់ មិនគិតកម្រៃ
កម្រៃសេវាសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណក្នុងការទូទាត់ទំនិញក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ មិនគិតកម្រៃ

សម្គាល់៖

  • កម្រៃសេវាអាចកែប្រែដោយពុំបាច់ជូនដំណឹងទុកជាមុន។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
  • សូមមេត្តាស្វែងរកទីតាំង POS Merchant របស់ប្រាសាក់នៅក្នុងទំព័រ​នេះ​ www.prasac.com.kh/contact-us/pos-location